Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Mở

Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu là: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt
động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu,...