Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - GV. ThS.Trương Văn Khánh

Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất thuộc Bài giảng kế toán tài chính trình bày nội dung về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, nhiệm vụ kế toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, phương pháp hạch toán,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.