Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Mở

Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 4 Kế toán tài sản cố định là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế
toán liên quan đến tài sản cố định, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố
định.