Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Mở

Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam là: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình
bày báo cáo tài chính, trình bày các yếu tố cơ bản của BCTC.