Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Bài giảng Kế toán tài chính 2 chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế; giải thích và vận dụng được khái niệm chênh lệch tạm thời, giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản và nợ phải trả; tính được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời tham khảo.