Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chương 6 trình bày về kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng; áp dụng được các điều kiện ghi nhận và đánh giá dự phòng nợ phải trả; hiểu được cách thức trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên BCTC; áp dụng hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào các nghiệp vụ dự phòng phải trả.