Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chương 5 trình bày các kiến thức về kế toán công ty cổ phần. Mục tiêu của chương này nhằm: Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần; phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu; xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ phiếu quỹ và vấn đề chia cổ tức tại công ty cổ phần; xác định được lãi cơ bản trên cổ phiếu