Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chương 3 đề cập đến những nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuê tài sản. Mục tiêu của chương này nhằm: Giải thích được cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính; nêu được các chứng từ cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.