Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

"Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" với những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tài sản cố định; phân loại,tính giá tài sản cố định; kế toán tài sản cố định hữu hình; kế toán tài sản cố định vô hình; kế toán sửa chữa tài sản cố định; kế toán thuê tài sản.