Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

"Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; chế độ kế toán, luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán