Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 1: Kế toán tài sản cố định' thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.