Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương 1 Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp, tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp.