Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mục tiêu của chương 3 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến thu, chi tiền mặt tại Ngân hàng; Hiểu được quy trình nghiệp vụ xử lý thừa, thiếu tiền mặt tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt tại Ngân hàng