Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Vững

Chương 3 trình bày về nghiệp vụ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; các phương pháp tính giá thực tế nhập kho và xuất kho trong đơn vị sự nghiệp; chế độ kiểm kê và quyểt toán vật liệu, công cụ thuộc kinh phí thường xuyên; ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán theo các hình thức ghi sổ kế toán.