Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 13 - TS Trần Thế Nữ

"Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 13: Báo cáo tài chính" được biên soạn nhằm giúp người học nhận biết được mục đích, nguyên tắc và yêu cầu kế toán đối với việc lập báo cáo tài chính; phân tích được các đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính; lập và trình bày được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.