Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

"Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 12: Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh" tìm hiểu các yếu tố cấu thành kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; xác định được phương pháp kế toán để tập hợp và xác định kết quả kinh doanh; nhận biết được phương pháp và quy trình để phân phối lợi nhuận.