Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 11 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

"Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 11: Kế toán tiêu thụ thành phẩm" với mục tiêu cung cấp kiến thức tiêu thụ sản phẩm, khi nào kế toán được ghi nhận doanh thu; nhận biết và vận dụng được nguyên tắc ghi nhận doanh thu và các tài khoản liên quan đến quá trình tiêu thụ theo các phương thức bán hàng khác nhau; sử dụng được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm.