Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

"Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" giúp người học nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu, sử dụng được các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất; xác định và vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.