Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 7 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất, báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá
thành sản xuất, sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập, ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.