Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 4 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi
phí thực tế, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi
phí thực tế kết hợp với ước tính.