Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 2 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí, khái niệm giá thành và phân loại giá thành.