Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2017)

Sau khi học xong chương "Hệ thống quản lý tri thức" này người học có thể hiểu về: Tổng quan về quản lý tri thức, hệ thống quản lý tri thức trên toàn doanh nghiệp, các hệ thống làm việc với tri thức.