Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 2) - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng chương 3 (phần 2) trình bày đặc điểm môi trường tin học ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, khung kiểm soát COBIT, các hoạt động kiểm soát trong môi trường máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.