Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 1) - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học trình bày khái niệm kiểm soát trong tổ chức và giải thích cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.