Bài giảng Hệ thống điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược đào tạo phát triển điều dưỡng đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa và hội nhập

Bài giảng trình bày giới thiệu bệnh viện Đại học Y Dược; hệ thống điều dưỡng; đào tạo phát triển nghề điều dưỡng; lộ trình phát triển điều dưỡng theo hướng dẫn Bộ Y tế; chiến lược phát triển điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Dược.