Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan (2008)

 Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan trình bày khái niệm hệ điều hành, các thành phần của một hệ thống máy tính, các hệ thống máy tính điển hình,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.