Bài giảng Giáo dục quốc phòng: Thuốc nổ - GV. Nguyễn Hồng Thanh

Mục đích bài giảng nhằm: giới thiệu cho sinh viên biết được một số loại thuốc nổ thường dùng và các phương tiện gây nổ, ứng dụng chủ yếu của thuốc nổ trong chiến đấu và sản xuất.