Bài giảng Giáo dục Quốc phòng: Sử dụng Bản đồ quân sự - Nguyễn Hồng Thanh

Bài giảng Giáo dục Quốc phòng: Sử dụng Bản đồ quân sự giúp người học hiểu được khái niệm, tác dụng, cấu tạo, nội dung của bản đồ địa hình; hiểu được cách phân mảnh, đánh số, ghi số hiệu của bản đồ địa hình.