Bài giảng Giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - chúng ta sai từ đâu - Nguyễn Phúc Anh

Bài giảng Giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - chúng ta sai từ đâu của tác giả Nguyễn Phúc Anh tập trung trình bày các nội dung chính về giảng dạy lý thuyết Nghiên cứu khoa học ở các Đại học của Việt Nam; thực hành nghiên cứu - Góc nhìn của người trong cuộc;...