Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Trần Thị Minh Tuyết

Với mục đích giúp sinh viên chủ động học tập trong chương trình đào tạo theo tín chỉ và qua đó nâng cao chất lượng đào tạo mà "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" đã được TS. Trần Thị Minh Tuyết biên soạn với các nội dung chính như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;...