Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 - 1989); Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.