Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975) cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954 – 1975).