Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 11 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 11 - Phân tích báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bốn loại chi phí lớn, kế toán trên cơ sở dồn tích, kết cấu của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của cổ đông, vốn lưu động ròng,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.