Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 9 - TS. Phạm Văn Tài

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Kiểm toán đạo đức kinh doanh, các yếu tố rủi ro nhân viên vi phạm, lợi ích của kiểm toán đạo đức, quản lý khủng hoảng đạo đức và cách thức khắc phục, các rủi ro và yêu cầu trong kiểm toán đạo đức,...