Bài giảng Chương 6: Kế toán thuê tài sản - Trần Thị Phương Thanh

Bài giảng Chương 6: Kế toán thuê tài sản có nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán bán tài sản cố định và thuê lại,...