Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của CN.Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.