Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Bài 4: Kỹ thuật quay lui (Backtracking)

"Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Bài 4: Kỹ thuật quay lui (Backtracking)" với những kiến thức khái niệm về kỹ thuật quay lui, bài toán 8 con hậu - eight queen problem, bài toán mã đi tuần - knight tour problem, bài toán chiếc ba lô - knapsack problem.