Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

"Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung pháp luật trong hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và áp dụng pháp luật trong hành chính nhà nước...