Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

"Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước" tìm hiểu về bản chất của nhà nước, hành chính nhà nước, vai trò của hành chính nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.