Bài giảng Báo cáo một ca điều trị gãy đài quay bằng xuyên đinh Kirschner/C-ARM

Bài giảng Báo cáo một ca điều trị gãy đài quay bằng xuyên đinh Kirschner/C-ARM trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế chấn thương; Điểm cốt hóa ở TE; Phân loại theo O’Brien; Các phương pháp điều trị; Các phương pháp nắn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.