Áp dụng nguyên tắc tính thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Bài viết nghiên cứu một trường hợp mâu thuẫn về cách tính thuế nhập khẩu ngoài hạn
ngạch ở Quảng Nam từ đó đề xuất giải pháp để giải quyết mâu thuẫn phù hợp với luật quốc gia và luật quốc tế.