Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người nói chung và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một ứng dụng hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm của Blockchain, từ đó đánh giá những ảnh hưởng và thách thức của công nghệ này tới công việc kiểm toán.