Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành kế toán, kiểm toán

Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đối với ngành Kế toán - Kiểm toán, các thách thức cho cả các đơn vị đào tạo và lực lượng lao động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số thông tin có ích trong việc nghiên cứu mối quan hệ của các bên liên quan trong việc gia tăng khả năng thích ứng của nhân lực ngành kế toán kiểm toán trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.