• Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 2

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 2

  Chương 2 Tổng quan về wamp server thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về wamp server, các thành phần trong wamp server, cài đặt wamp server, sử dụng wamp server.

   22 p dainam 04/12/2014 81 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 1

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 1

  Chương 1 Tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về phần mềm nguồn mở, lợi ích của phần mềm nguồn mở, nhược điểm của các hệ thống mã nguồn mở,...

   27 p dainam 04/12/2014 88 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 8

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 8

  Chương 8 Phát triển website với hệ thống mã nguồn mở drupal thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về drupal, cài đặt drupal, phương thức nhận dữ liệu post và get, hàm.

   25 p dainam 04/12/2014 86 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4

  Chương 4 Lớp và đối tượng thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm đối tượng, các mức truy xuất, các thành phần của lớp, thuộc tính, operator.

   35 p dainam 04/12/2014 91 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3

  Chương 3 Windows Form thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ứng dụng windows form, chương trình đầu tiên, điều khiển trên form, xử lý sự kiện, tuỳ biến điều khiển khi chạy, xuất bản ứng dụng winform.

   16 p dainam 04/12/2014 94 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2

  Chương 2 Xử lý mảng và chuỗi thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi.

   35 p dainam 04/12/2014 96 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1

  Chương 1 Tổng quan lập trình C# thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C#, phát biểu điều kiện, phát biểu lặp, hàm.

   37 p dainam 04/12/2014 98 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5

  Chương 5 Kế thừa và đa hình thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface).

   27 p dainam 04/12/2014 82 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 5 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 5 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 5 Quản trị các giao tác phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: tổng quan về quản lý giao tác, sự hỗ trợ nguyên tử của các giao tác phân tán, sự phục hồi trong hệ thống tập trung, các sự cố truyền thông trong hệ phân tán, khôi phục các giao tác phân tán, giao thức ủy thác hai pha.

   40 p dainam 04/12/2014 117 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 4 Xử lý truy vấn phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: giới thiệu về xử lý truy vấn, xử lý truy vấn trong môi trường tập trung, xử lý truy vấn trong môi trường phân tán, tối ưu hoá truy vấn trong CSDL phân tán.

   76 p dainam 04/12/2014 107 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 3 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 3 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 3 Thiết kế CSDL phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày về: nội dung thiết kế các hệ thống phân tán, các chiến lược phân tán dữ liệu, phương pháp thiết kế CSDL phân tán, phân mảnh dữ liệu, cấp phát tài nguyên trong hệ phân tán.

   41 p dainam 04/12/2014 96 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 2 - Nguyễn Mậu Hân

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 2 - Nguyễn Mậu Hân

  Chương 2 Các mức trong suốt phân tán thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán. Nội dung chương này trình bày: kiến trúc cơ bản của một cơ sở dữ liệu phân tán, các đặc điểm chính của hệ phân tán, trong suốt phân tán, tổ chức hệ thống phân tán.

   25 p dainam 04/12/2014 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số