• Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - Dr. Mortimer J.Adler

  Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - Dr. Mortimer J.Adler

  Cuốn sách "Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại" của Dr. Mortimer J.Adler là một tập hợp các câu hỏi của đông đảo độc giả thuộc mọi tầng lớp nhân dân Mỹ và câu trả lời của chuyên gia lịch sử tư tưởng phương Tây về đủ loại vấn đề. Các câu hỏi của độc giả muốn biết các nhà tư tưởng trong quá khứ suy nghĩ và lí giải như...

   394 p dainam 11/10/2014 93 4

 • Ebook Nhập môn triết học phương Tây (Phần 1) - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook Nhập môn triết học phương Tây (Phần 1) - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook "Nhập môn triết học phương Tây" trình bày những khái niệm, học thuyết, phạm trù triết học cơ bản nhất như: ý niệm, tri thức, lý trí, cảm xúc, triết học tôn giáo, triết học chính trị và xã hội, siêu hình học cùng các luận thuyết về đạo đức, bản ngã, sự bất tử và tự do. Sau đây là phần 1 của ebook trình bày nội dung của 15 chương...

   245 p dainam 04/12/2014 95 2

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu

  Chương mở đầu "Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng HCM" gồm các nội dung sau: đối tượng nghiên cứu tư tưởng HCM, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

   15 p dainam 29/05/2015 104 2

 • Bài giảng Chuyên đề 2: Chức năng của nhà nước XHCN

  Bài giảng Chuyên đề 2: Chức năng của nhà nước XHCN

  Những vấn đề chung về chức năng của nhà nước; các chức năng của nhà nước XHCN Việt Nam là những nội dung chính mà "Bài giảng Chuyên đề 2: Chức năng của nhà nước XHCN" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   14 p dainam 06/06/2016 76 2

 • Bài giảng Chuyên đề 8: Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Chuyên đề 8: Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên tham gia đáp ứng được những điều kiện do nhà nước quy định, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chuyên đề 8: Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa".

   24 p dainam 06/06/2016 59 2

 • Bài giảng Chuyên đề 3: Hình thức nhà nước XHCN

  Bài giảng Chuyên đề 3: Hình thức nhà nước XHCN

  Hình thức nhà nước XHCN là cách tổ chức và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chuyên đề 3: Hình thức nhà nước XHCN". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   15 p dainam 06/06/2016 74 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung tập 1 đi sâu phân tích, theo quan điểm mác-xít chế độ kinh tế-xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng dân chủ-xã hội Nga, trong đó có nhiệm vụ phải thành lập một đảng mác-xít ở Nga.

   440 p dainam 24/12/2014 82 2

 • Bài giảng Chuyên đề 1: Bản chất của nhà nước XHCN

  Bài giảng Chuyên đề 1: Bản chất của nhà nước XHCN

  Bản chất nhà nước là toàn bộ những mối liên hệ, quan hệ sâu sắc và những quy luật bên trong quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chuyên đề 1: Bản chất của nhà nước XHCN".

   19 p dainam 06/06/2016 101 2

 • Bài giảng Chuyên đề 4: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Chuyên đề 4: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát về bộ máy nhà nước; bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; hoàn thiện, đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước Việt Nam được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chuyên đề 4: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa".

   23 p dainam 06/06/2016 91 2

 • Giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nxb. Chính trị Quốc gia

  Giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nxb. Chính trị Quốc gia

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm có những nội dung như: nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, tư tưởng...

   255 p dainam 08/10/2014 225 2

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Nhà nước pháp quyền

  Bài giảng Chuyên đề 5: Nhà nước pháp quyền

  Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó mọi chủ thể (kể cả nhà nước) đều tuân chủ nghiêm chỉnh, chịu phục tùng pháp luật - một hệ thống pháp luật có tính pháp lý cao, là đại lượng công bằng, hợp lý, mang tính lý trí, thể hiện đầy đủ những giá trị cao cả nhất của xã hội, của con người. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Chuyên đề 5: Nhà...

   11 p dainam 06/06/2016 90 2

 • Ebook Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Ebook Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, đúc kết lại. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động và thắng lợi của cách...

   237 p dainam 08/10/2014 208 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số