• Đề án tự chủ tuyển sinh đại học

    Đề án tự chủ tuyển sinh đại học

    Mục tiêu của "Đề án tự chủ tuyển sinh đại học" là lựa chọn nguồn sinh viên nhập học có chất lượng phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường; đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đã được Hội đông quản trị Trường Đại học...

     44 p dainam 12/04/2018 353 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số