• Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về siêu văn bản; Các thành phần của Web; Phân loại trang Web; Một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p dainam 25/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML Căn bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML Căn bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML Căn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về HTML; Cấu trúc của 1 tài liệu HTML; Các Tag cơ bản; Các Tag danh sách; Tag liên kết trang; Tag kẻ bảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dainam 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: Casscading Style Sheets

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: Casscading Style Sheets

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: Casscading Style Sheets, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu CSS; Định nghĩa Style; Sử dụng và Phân loại CSS; Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p dainam 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Javascript; Nhúng Javascript vào trang web; Kiểu dữ liệu & Các cú pháp Javascript; Xử lý sự kiện; DOM HTML với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p dainam 25/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về PHP; Cơ chế hoạt động của WebServer; Khai báo và gán giá trị cho biến; Phạm vi hoạt động của biến; Xuất dữ liệu ra trình duyệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dainam 25/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về mảng; Khai báo và sử dụng mảng; Mảng một chiều; Mảng hai chiều; Sắp xếp mảng một chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Cách thức hoạt động; Khởi động session; Đăng ký session; Sử dụng session; Hủy biến session; Khai báo cookie; Sử dụng cookie; Các hàm bảo mật trong chuỗi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 25/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và vai trò của Hội sở chính trong quản trị ngân hàng thương mại; quản trị ngân hàng thương mại;... Mời các bạn...

   40 p dainam 25/07/2022 13 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị nợ của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản – nợ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p dainam 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: rủi ro và quản trị rủi ro; quản trị rủi ro danh mục tín dụng; quản trị rủi ro hoạt động; quản trị rủi ro khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p dainam 25/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

  Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel; giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dainam 25/07/2022 13 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Tài chính vi mô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Tài chính vi mô - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu về nội dung, mục tiêu, chuẩn đầu ra và các tài liệu tham khảo sử dụng trong học phần Tài chính vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dainam 25/07/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số