• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 3 Kế toán vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, kế toán nghiệp vụ kinh doanh, kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán lợi nhuận chưa phân phối.

   24 p dainam 04/12/2014 89 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 2 Kế toán nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, phân loại kế toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   43 p dainam 04/12/2014 83 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

   55 p dainam 04/12/2014 80 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 6 Kế toán kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán kinh doanh nhà hàng, kế toán kinh doanh khách sạn.

   33 p dainam 04/12/2014 94 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 1 Tổng quan về thuế và kế toán thuế thuộc bài giảng kế toán thuế. Mục tiêu chương này nhằm hiểu được thuế là gì?, vai trò của thuế trong nền kinh tế; hiểu được các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hiểu được cách phân loại thuế, phương thức đánh thuế, cơ sở đánh thuế,...

   28 p dainam 04/12/2014 107 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 6 Kế toán thuế thu nhập cá nhân thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   20 p dainam 04/12/2014 103 2

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   25 p dainam 04/12/2014 100 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 4 Kế toán thuế giá trị gia tăng thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, kế toán thuế phải nộp nhà nước.

   63 p dainam 04/12/2014 78 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 3 Kế toán thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 04/12/2014 90 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 2 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 04/12/2014 78 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn chế vốn có của HTKSNB.

   35 p dainam 04/12/2014 96 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

   20 p dainam 04/12/2014 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số