• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán các khoản thu nhập và doanh thu, kế toán các khoản chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   27 p dainam 04/12/2014 86 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 4 Kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán hoạt động mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán nhập khẩu hàng hóa, kế toán xuất khẩu hàng hóa.

   61 p dainam 04/12/2014 79 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 3 Kế toán vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, kế toán nghiệp vụ kinh doanh, kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán lợi nhuận chưa phân phối.

   24 p dainam 04/12/2014 77 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 2 Kế toán nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, phân loại kế toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   43 p dainam 04/12/2014 76 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

   55 p dainam 04/12/2014 71 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 6 Kế toán kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán kinh doanh nhà hàng, kế toán kinh doanh khách sạn.

   33 p dainam 04/12/2014 86 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 1 Tổng quan về thuế và kế toán thuế thuộc bài giảng kế toán thuế. Mục tiêu chương này nhằm hiểu được thuế là gì?, vai trò của thuế trong nền kinh tế; hiểu được các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hiểu được cách phân loại thuế, phương thức đánh thuế, cơ sở đánh thuế,...

   28 p dainam 04/12/2014 96 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 6 Kế toán thuế thu nhập cá nhân thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   20 p dainam 04/12/2014 90 2

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   25 p dainam 04/12/2014 89 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 4 Kế toán thuế giá trị gia tăng thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, kế toán thuế phải nộp nhà nước.

   63 p dainam 04/12/2014 70 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 3 Kế toán thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 04/12/2014 82 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 2 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 04/12/2014 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số