• Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 6

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 6

  Chương 6 PHP & MySQL thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kết nối database server, truy cập CSDL và thực thi câu lệnh, xử lý tiếng việt trong MySQL & PHP, phân trang dữ liệu.

   18 p dainam 04/12/2014 221 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 5

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 5

  Bài 5 Ngôn ngữ kịch bản PHP nâng cao thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cookie, session, xử lý form, gửi mail, xử lý file, chuyển hướng website với .htaccess, bắt lỗi chương trình, hướng đối tượng trong PHP.

   53 p dainam 04/12/2014 199 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 4

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 4

  Chương 4 Ngôn ngữ kịch bản PHP cơ bản thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về PHP, chuỗi kí tự, dữ liệu ngày, mảng, phương thức nhận dữ liệu post & get, hàm.

   39 p dainam 04/12/2014 219 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 3

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 3

  Chương 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về MySQL, khởi động và tắt dịch vụ MySQL, truy cập MySQL, thay đổi password cho root, các thao tác trên CSDL, định nghĩa bảng, truy vấn dữ liệu, import và export dữ liệu.

   40 p dainam 04/12/2014 241 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 2

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 2

  Chương 2 Tổng quan về wamp server thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về wamp server, các thành phần trong wamp server, cài đặt wamp server, sử dụng wamp server.

   22 p dainam 04/12/2014 215 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 1

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 1

  Chương 1 Tổng quan về các hệ thống mã nguồn mở thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về phần mềm nguồn mở, lợi ích của phần mềm nguồn mở, nhược điểm của các hệ thống mã nguồn mở,...

   27 p dainam 04/12/2014 229 2

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 8

  Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 8

  Chương 8 Phát triển website với hệ thống mã nguồn mở drupal thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu về drupal, cài đặt drupal, phương thức nhận dữ liệu post và get, hàm.

   25 p dainam 04/12/2014 219 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4

  Chương 4 Lớp và đối tượng thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm đối tượng, các mức truy xuất, các thành phần của lớp, thuộc tính, operator.

   35 p dainam 04/12/2014 223 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3

  Chương 3 Windows Form thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ứng dụng windows form, chương trình đầu tiên, điều khiển trên form, xử lý sự kiện, tuỳ biến điều khiển khi chạy, xuất bản ứng dụng winform.

   16 p dainam 04/12/2014 232 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2

  Chương 2 Xử lý mảng và chuỗi thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi.

   35 p dainam 04/12/2014 231 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1

  Chương 1 Tổng quan lập trình C# thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C#, phát biểu điều kiện, phát biểu lặp, hàm.

   37 p dainam 04/12/2014 238 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5

  Chương 5 Kế thừa và đa hình thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface).

   27 p dainam 04/12/2014 223 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số